Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

# Đình Quang Biểu. Thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
=====Huyện Yên Dũng<ref>[http://www.bacgiang.gov.vn/tro-giup/2442/Di-tich-xep-hang-cap-tinh-tren-dia-ban-huyen-Yen-Dung.html Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Yên Dũng]</ref>=====
=====Huyện Yên Dũng=====
======Xã Lão Hộ======
# Đình Lão Hộ. Thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)