Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

# Đình Chậu. Thờ Đức Thánh Tam Giang ; Cao Sơn, Quý Minh đại vương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
=====Huyện Hiệp Hòa<ref>[http://www.bacgiang.gov.vn/tro-giup/2433/Di-tich-xep-hang-cap-tinh-tren-dia-ban-huyen-Hiep-Hoa.html Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Hiệp Hòa]</ref>=====
=====Huyện Hiệp Hòa=====
======Xã Mai Trung======
# Đình Mai Phong. Thờ Đức Thánh Tam Giang, Cao Sơn (Di tích Kiến trúc nghệ thuật)