Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

# Đình Cẩm Xuyên. Thờ Đức Thánh Tam Giang ,Quý Minh, Đương Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
=====Huyện Lục Ngạn<ref>[http://www.bacgiang.gov.vn/tro-giup/2436/Di-tich-xep-hang-cap-tinh-tren-dia-ban-huyen-Luc-Ngan.html Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Lục Ngạn]</ref>=====
=====Huyện Lục Ngạn=====
======Xã Tân Quang======
# Đình Sàng Bến. Thờ Đức Thánh Tam Giang, Cao Sơn, Quý Minh, Nam Sơn, Hồng Vũ, Công chúa Nhà Lý (Di tích Lịch sử-Văn hóa)