Khác biệt giữa các bản “Di tích thờ Thánh Tam Giang tại Bắc Giang”

===Thị trấn Nếnh===
# [[Đình Sen Hồ]]. Đình Sen Hồ là nơi thờ Đức Thánh Tam Giang và [[Diên Bình]] Công chúa (con gái vua [[Lý Thánh Tông]]). Đình được khởi dựng vào thời [[Lê Trung Hưng]] (thế kỷ XVII-XVIII), khi đó được Tả đô đốc, Hán Quận công [[Thân Công Tài]] (sau này cũng là một vị [[Thành hoàng làng]]) công đức làm đình.<ref>[https://vietyen.bacgiang.gov.vn/node/508953 ĐÌNH SEN HỒ - DI TÍCH KIẾN TRÚC, NGHỆ THUẬT]</ref><ref>[https://tuoitre.vn/xep-hang-14-di-tich-quoc-gia-536801.htm Xếp hạng 14 di tích quốc gia]</ref>
 
===Xã Vân Hà===
# Đền Vân (cùng chùa Vân) đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là cụm di tích kiến trúc - nghệ thuật theo guyết định số 34-VH/QĐ, ngày 9/01/1990.<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-34-VH-QD-cong-nhan-58-di-tich-lich-su-van-hoa-danh-lam-thang-canh-37912.aspx QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 58 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH, BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ Nông Quốc Chấn, ngày 09 tháng 1 năm 1990 (mục thứ 23)]</ref>
 
==Huyện Hiệp Hòa==