Khác biệt giữa các bản “Di tích thờ Thánh Tam Giang tại Bắc Giang”

# Đình Trúc Tay. Thờ Thánh Tam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
===Xã Ninh Sơn===
# Đình Nội Ninh. Đình làng Nội Ninh xưa còn được gọi là Đình Má, được đặt nóc vào ngày 12 tháng Chạp năm Nhâm Thân, niên hiệu Chính Hoà thứ 13 (1692), cách đây trên 300 năm. Đình Nội ninh được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh theo Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang<ref>[https://vietyen.bacgiang.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/khanh-thanh-cong-trinh-trung-tu-ton-tao-di-tich-lich-su-van-hoa-dinh-lang-noi-ninh-xa-ninh-son.htm Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử văn hoá Đình làng Nội Ninh xã Ninh Sơn]</ref>
# Đình Mai Vũ . Thờ ThánhTam Giang (Trương Hống,Trương Hát,Trương Thị Dạm Nương), Trịnh Trương Kiều, Trịnh Tương Nương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Cao Lôi. Thờ Thánh Tam Giang và Thánh Mẫu (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Phúc Ninh. Thờ Thánh Tam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Giá Sơn. 4 vị Đại tướng: Trương Hống Trương Hát Trương Lừng Trương Lẫy (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
===Xã Hương Mai===
# Đình Xuân Lạn. Thờ ThánhTam Giang và Thánh Mẫu (Di tích Lịch sử-Văn hóa)