Khác biệt giữa các bản “Việt Yên”

| 13|| Thần Chúc || Đình Thần Chúc || Tiên Sơn || Thờ ThánhTam Giang
|-align=
| 14|| Yên Ninh || Đình Yên Ninh || Thị Trấn Nếnh || Thờ Thánh Tam Giang và Cao Sơn - Quý Minh (Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh)
|-align=
| 15|| Trung Đồng || Đền Trung Đồng || Vân Trung || Đền thờ Bà Chúa. Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh.
| 17|| Đình Cả || Đình Cả || Quảng Minh ||
|-align=
| 18|| Đông Long || ThịĐình TrấnĐông NếnhLong || QuảngThị MinhTrấn Nếnh||
|-align=
| 19|| Khả Lý Thượng || Đình Khả Lý Thượng || Quảng Minh || Thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh)