Khác biệt giữa các bản “Việt Yên”

| 6|| Mật Ninh|| Đình Mật Ninh || Quảng Minh||
|-align=
| 7|| Quang Biểu|| Đình Quang Biểu || Quang Châu|| ThờĐình thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh)
|-align=
| 8|| Núi Hiểu|| Đình Núi Hiểu || Quang Châu||
| 11|| Thượng Lát|| Đình Thượng Lát || Tiên Sơn || Thờ ThánhTam Giang và Tiến sĩ Vũ Cẩn (Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh)
|-align=
| 12|| Hạ Lát|| Đình Hạ Lát || Tiên Sơn || ThờĐình thờ ThánhTam Giang
|-align=
| 13|| Thần Chúc || Đình Thần Chúc || Tiên Sơn || ThờĐình thờ ThánhTam Giang
|-align=
| 14|| Yên Ninh || Đình Yên Ninh || Thị Trấn Nếnh || ThờĐình thờ Thánh Tam Giang và Cao Sơn - Quý Minh (Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh)
|-align=
| 15|| Trung Đồng || Đền Trung Đồng || Vân Trung || Đền thờ Bà Chúa. Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh.
| 18|| Đông Long || Đình Đông Long || Thị Trấn Nếnh||
|-align=
| 19|| Khả Lý Thượng || Đình Khả Lý Thượng || Quảng Minh || ThờĐình thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh)
|-align=
|}