Khác biệt giữa các bản “Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp”