Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98/Lưu 10 (1/1/2019 - 31/5/2019)”

 
...tham dự Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ và giáo điểm trong địa bàn tỉnh: Tuần Châu lượt nghĩa là gì ? [[User talk:Đông Minh|<span style="background:aqua;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;Đ Ô N G - M I N H&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:white;border-radius:10px;">[[File:Heart-beat.gif|20px]]</span></sup> 10:32, ngày 23 tháng 2 năm 2019 (UTC)
 
Đề nghị bạn tạm khóa bài này lại (https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuba&action=history), có 1 thành viên bút chiến lùi sửa dù thông tin vẫn đang có tranh chấp chưa được giải quyết[[Thành viên:Thaovodoi|Thaovodoi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaovodoi|thảo luận]]) 10:58, ngày 23 tháng 2 năm 2019 (UTC)