Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

== Đề nghị chung ==
===Tránh những hành vi thiếu văn minh trong Wikipedia===
: *Ngăn những cuộc "bàn phím chiến" do mâu thuẫn chỉ đơn thuần của những cá nhân (''bằng cách buộc phải viết theo yêu cầu của đề án hoặc của cộng đồng'')
*Prevent edit wars and conflict between individuals (''constraints on editing are set by the project -- essentially a community answer'')
: *Hạn chế truy cập Wikipedia cho những người chỉ thuần công kích (''thui chột tính cởi mở'')
: Ngăn những cuộc "bàn phím chiến" do mâu thuẫn chỉ đơn thuần của những cá nhân (''bằng cách buộc phải viết theo yêu cầu của đề án hoặc của cộng đồng'')
*Buộc trì hoãn giữa các bên để có họ thời gian bình tâm và tránh nâng cao một mối xung đột(''các trang bảo vệ, hoặc tạm khóa những soạn giả đang cơn xung đột'')
*Restrict access to Wikipedia for some class of people more likely to be offensive (''reducing openness'')
*Dùng phản hồi tích cực (''khen ngợi những soạn giả không phản ứng bất lịch sự'')
: Hạn chế truy cập Wikipedia cho những người chỉ thuần công kích (''thui chột tính cởi mở'')
: *Dùng phản hồi tiêu cực (''đề nghị một soạn giả nếu không muốn giải quyết mâu thuẫn thì nên chia tay với Wikipedia hoặc đơn giản chấp nhận người đó rút lui – dù người đó đã có hoặc không vấp phạm hoặc làm cớ vấp phạm cho người khác – theo thứtrình tự làm giảm thiểu mâu thuẫn'')
*Force delays between answers to give time to editors to calm down and recover and to avoid further escalation of a conflict (''protecting pages, or temporary blocks of editors in case of conflict'')
*Áp dụng Applyxả peersức pressureép (''tránh bất mãn với từng khiếm lỗi hoặc bất nhã xãyxảy ra)
*Use positive feedback (''praising those who do not respond to incivility with incivility'')
:*Giải Dùngquyết phảnnguyên hồinhân tíchmâu cựcthuẫn (''khengiữa ngợikẻ vi phạm với những soạn giả khôngkhác hoặc trong cộng đồng -- phảnhoặc ứngtìm bấtcách lịchdàn sự'')xếp.
*Khóa chặt những người dùng nào đã soạn ra các trang gây bất lịch sự.
*Use negative feedback
*Tạo ra và thi hành những thông lệ mới -- dựa trên cách dùng từ nào đó – như vậy có thể khóa tạm hoặc đình chỉ tạm thời soạn giả nào vấp vào thông lệ đó nhiều hơn số lần đã qui định.
: Dùng phản hồi tiêu cực(''đề nghị một soạn giả không muốn giải quyết mâu thuẫn nên chia tay với Wikipedia hoặc đơn giản chấp nhận người đó rút lui – dù người đó đã có hoặc không vấp phạm hoặc làm cớ vấp phạm cho người khác – theo thứ tự giảm thiểu mâu thuẫn'')
*Yêu cầu dùng tên đã đăng nhập để buộc các soạn giả nhận lấy trách nhiệm về hành vi của họ (''mặc dù điều này nói chung không phải là những gì đáng mong đợi trong Wikipedia'')
*Áp dụng Apply peer pressure (''tránh bất mãn với từng khiếm lỗi hoặc bất nhã xãy ra)
*Lọc các điện thư của kẻ vi phạm, hoặc điện thư dựa vào một số từ khóa và loại bỏ các điện thư đó để liệt vào danh sách điện thư vi phạm (hoặc Wikipedia:Liệt thư).
 
*Đi đến một quyết định rằng: bất lịch sự và khiếm nhã là điều không thể tránh đượng trong một dự án, và chấp nhận chúng tồn tại.
*Solve the root of the conflict between the offender and the other editor(s) or the community -- or finding a compromise.
 
*Block certain users from editing specific pages that often trigger incivility
*Create and enforce a new rule -- based on use of certain words -- that will allow temporary blocking or banning an editor using them more than a certain number of times.
*Request the use of real names to force editors to take responsibility of their behavior (''although this is generally considered not desirable on Wikipedia'')
 
 
*Filter emails by the offender, or filter mail based on certain keywords and reject emails to the Wikipedia mailing list with those words
 
*Decide that incivility and rudeness can't be avoided in such a project, and accepting their existence.
 
===Hạn chế ảnh hưởng===