Khác biệt giữa các bản “Trình Giảo Kim”

không có tóm lược sửa đổi
Đời Đường Cao tông, ông được đổi thành Tả vệ Đại tướng quân. Khoảng năm 655-657 niên, ông lĩnh chức Hành quân tổng quản, dẫn binh xuất chinh [[Tây Đột Quyết]]. Tuy nhiên, trong quá trình hành quân, quân Đường tàn sát thường dân, người [[Đột Quyết]] phẫn nộ, quyết tâm chống cự, dẫn đến thất bại của quân Đường. Vì vậy, khi hồi triều, Trình Giảo Kim bị miễn chức, nhưng không lâu sau lại được phục chức làm Thứ sử Kỳ Châu.
 
Bấy giờ, Trình Giảo Kim đã cao tuổi, nên dâng thư thỉnh cầu từ quan dưỡng lão, được hoàng đế Cao tông phênphê chuẩn. Năm 665, Trình Giảo Kim lâm bệnh qua đời, thọ 77 tuổi. Ông được triều đình truy tặng Phiêu kỵ Đại tướng quân, Ích Châu Đại đô đốc, ban thụy hiệu, được bồi táng ở Chiêu lăng.
 
==Hình ảnh văn hóa==