Khác biệt giữa các bản “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
== Kỷ luật ==
Ngày 17/01/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 
Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015 <ref>{{Chú thích web|url=http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ky-luat-khien-trach-ban-thuong-vu-dang-uy-ngoai-nuoc-nhiem-ky-2010-2015-424021.html|title=Kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015}}</ref>