Khác biệt giữa các bản “Chữ Mông Cổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|+ Punctuation<ref name="Poppe1974" />{{rp|28}}<ref name="Shagdarsueren2001" >{{Cite journal|author= Shagdarsürüng, Tseveliin |title= "Study of Mongolian Scripts (Graphic Study or Grammatology). Enl."|journal= Bibliotheca Mongolica: Monograph 1|year= 2001}}</ref>{{rp|30}}<ref name="EKIMn2006" />{{rp|3}}<ref name="UCCoreSpec" />{{rp|535–536}}<ref name="MnToli" />
|-
!FormHình thức(s)
!Tên
!Name
! style="text-align:left;" |FunctionChức năng(s)
![[Unicode]]
|-
| style="text-align:center;" |{{MongolUnicode|᠀|lang=mn|valign=middle}}