Khác biệt giữa các bản “Pedro Sánchez”

không có tóm lược sửa đổi
|office = [[Thủ tướng Tây Ban Nha]]<br>Đương nhiệm
|monarch = [[Felipe VI của Tây Ban Nha|Felipe VI]]
|term_start = [[1 tháng 6]] năm [[2018]]<ref>{{Cite journal|publisher=Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado|journal=Boletín Oficial del Estado |issue=134 |date=2 June 2018|language=Tây Ban Nha|title=Real Decreto 354/2018, de 1 de junio, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón|format=pdf|url=https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7400.pdf|issn=0212-033X|page=57657}}</ref>
|term_end = <br/>{{số năm theo năm và ngày |2018|6|1}}
|predecessor = [[Mariano Rajoy]]
|successor =
 
|office1office2 = Tổng bí thư<br/>[[Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha]]
|president1 = [[Cristina Narbona]]
|deputy1 president2 = Adriana[[Cristina LastraNarbona]]
|term_start1deputy2 = 17 tháng 6 năm= Adriana 2017Lastra
|term_end1term_start2 = 17 =tháng 6 năm 2017
|term_end2 =
|predecessor1 = ''Ủy ban lâm thời''
|president2 = [[Micaela Navarro]]