Khác biệt giữa các bản “Protolampra brunneicollis”