Khác biệt giữa các bản “Bách gia chư tử”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
 
Binh gia chỉ dùng trong quân đội, k hi áp dụng vào trị quốc sẽ giống như Pháp gia.
 
 
Người dùng vô danh