Khác biệt giữa các bản “Giáo hội”

không có tóm lược sửa đổi
Trong [[tiếngTiếng Việt]], '''Giáo hội''' là thuật ngữ [[Từ Hán-Việt|Hán-Việt]] để chỉ một, một số hoặc tất cả những '''cộng đồng người có cùng niềm tin tôn giáo''' căn bản giống nhau. Ví dụ: Giáo hội Công giáo Việt Nam, Giáo hội Chính Thống giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam... Tuy nhiên, nhiều khi người ta đồng nhất '''tổ chức/cơ quan quản trị của Giáo hội''' với '''Giáo hội''' (''Đây là cách hiểu chưa chính xác - cũng giống như đồng nhất Nhà nước (Tổ chức quản lý xã hội của Đất nước/QG) với Đất nước/QG).'' Tổ chức quản trị của Giáo hội có thể xem là phương thức tổ chức bộ máy của một tôn giáo có chức sắc và giáo lý được công nhận ("giáo" là tôn giáo, "hội" là hội đoàn, hội nhóm), nhưng thông thường được áp dụng cho [[Kitô giáo]], [[Phật giáo]].
 
Có thể định nghĩa về tổ chức quản trị của giáo hội như sau: Tổ chức quản trị của Giáo hội là cơ cấu tổ chức, bộ máy hành chính của tôn giáo và cũng là cơ quan quyền lực của tôn giáo, trong đó tập trung ở một số người. Tổ chức/cơ quan quản trị của Giáo hội là tổ chức có tư cách pháp nhân, không chỉ quan hệ trong đạo mà còn là mối quan hệ xã hội. Hội thánh là nói về phần thiêng liêng, một tập hợp rộng rãi cả chức sắc và tín đồ có mối quan hệ trong đạo, mang tính chất tôn giáo thuần túy. Trên thực tế hai khái niệm này rất gần nhau, thậm chí ở một số tôn giáo, đôi khi được hiểu là một và sử dụng như nhau.<ref>Nguyễn Cao Thanh, ''"Tìm hiểu tổ chức giáo hội và vấn đề pháp nhân tôn giáo"'' [http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/241/0/1154/TIM_HIEU_TO_CHUC_GIAO_HOI_VA_VAN_DE_PHAP_NHAN_TON_GIAO "Tìm hiểu tổ chức giáo hội và vấn đề pháp nhân tôn giáo"]. Ban Tôn giáo Chính phủ.</ref>
 
Theo định nghĩa của nhàNhà nước Việt Nam, tư cách pháp nhân tổ chức tôn giáo khác với tư cách pháp nhân của tôn giáo. Theo quyền tự do tín ngưỡng, các tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với luật pháp Việt Nam, mặc nhiên được thừa nhận tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, một tổ chức tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân mới được hoạt động hợp pháp về mặt tổ chức như: duy trì quan hệ trên dưới về mặt tổ chức, có quyền sử dụng tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật, tổ chức đại hội, hội nghị, mở trường đào tạo chức sắc, phong chức, điều chuyển chức sắc, in ấn xuất bản kinh sách, xây dựng nơi thờ tự...; duy trì các mối quan hệ dân sự với các tổ chức quan hệ với các tổ chức tôn giáo khác trong và ngoài nước, và tổ chức xã hội khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của tổ chức tôn giáo mình.
 
Tuy nhiên, nếu tham chiếu chữ ''giáo hội'' trong [[tiếng Anh]] là ''Church'' (viết hoa), đồng âm với chữ ''nhà thờ'' (''church'', không viết hoa) thì chỉ dùng cho ngữ cảnh Kitô giáo. Ví dụ: [[Giáo hội Công giáo Rôma]], các Giáo hội [[Chính Thống giáo Đông phương]]...
Người dùng vô danh