Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox former country
| conventional_long_name = Phe Trục
| native_name = {{native name|de|Die Achsenmächte}}<br />枢軸国<br{{native name|it|Le />Potenze dell'Asse}}<br/>{{native name|ja|枢軸国}}
| common_name = Axis
| _noautocat = yes