Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

:Mình xin có chút ý kiến.
:Thứ nhất, về khái niệm Pharaon, tại [[Thảo luận Wikipedia:Dự án/Ai Cập cổ đại|trang thảo luận dự án Ai Cập cổ đại]], các thành viên đã thống nhất sử dụng cách viết ''Pharaon'' thay vì ''Pharaoh''. Với cách hành văn cá nhân, các bạn muốn viết thế nào cũng được, nhưng trong bài viết, xin các bạn lưu ý điểm này.
:Thứ hai, về vấn đề Hoàng đế và Quốc vương, tôi xin có ý kiến thế này. Trong tiếng Việt, vua là từ chỉ người đứng đầu một đất nước theo chế độ quân chủ. Vua cũng có nhiều thứ bậc, và trong các thứ bậc đó, Hoàng đế đứng cao hơn Quốc vương. Vợ của Hoàng đế gọi là Hoàng hâu, vợ của Quốc vương gọi là Vương hậu. Nước có Hoàng đế đứng đầu gọi là "Đế quốc", lãnh thổ mà một Quốc vương cai trị gọi là "Vương quốc". Hệ thống thứ bậc vua chúa phương tây cũng có sự phân biệt ngôi thứ cho người đứng đầu chế độ quân chủ, và trong đó, ''Emperor'' có ngôi thứ cao hơn ''King''. Một vị ''Emperor'' phái nữ được gọi là ''Empress'', ''Empress'' cũng chỉ đến vợ của một ''Emperor'', và để phân biệt rõ hơn, người ta nói ''Empress consort'' để chỉ riêng phu nhân của ''Emperor''. Lãnh thổ cai trị của ''Emperor'' gọi là ''Empire''. Tương tự như thế, ''Queen'' vừa chỉ vợ của ''King'' vừa chỉ đến một vị ''King'' nữ giới và người ta dùng ''Queen consort'' để chỉ đến phu nhân của ''King''. Lãnh thổ cai trị của ''King'' gọi là ''Kingdom''
:Sự thể hiện ngôi thứ quân chủ này vẫn còn tồn tại đến hiện nay. Trên toàn thế giới, chỉ có Nhật hoàng được xem là "Emperor" trong khi các vị quân chủ khác đều được gọi là "King", "Queen" hay thấp hơn như "Prince".
:Tóm lại, theo ý tôi, trong bài viết, nếu ta chỉ muốn nói đến người đứng đầu chế độ quân chủ mà bất phân ngôi thứ, thì nên dùng từ "Vua", còn nếu muốn đề cập đến ngôi thứ, thì xin dùng cho đúng ngôi thứ, bởi ''King'' và ''Emperor'' cũng như "Quốc vương" và "Hoàng đế" không phải là các khái niệm tương đồng và do đó cũng không thể tùy nghi hoán đổi. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 17:32, ngày 10 tháng 3 năm 2019 (UTC)