Khác biệt giữa các bản “Cổ phần ưu đãi hoàn lại”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
1.Theo CổĐiều 83 [[Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005]], '''cổ phần ưu đãi hòanhoàn lại'''[[cổ phần]] được Công ty hòanhoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại [[cổ phiếu]] của cổ phần ưu đãi hòanhoàn lại. [[Cổ đông]] sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp [[Đại hội đồng cổ đông]], đề cử người vào [[Hội đồng quản trị]] và Ban kiểm soát.
Theo Điều 83 Luật Doang nghiệp 2005
1. Cổ phần ưu đãi hòan lại là cổ phần được Công ty hòan lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hòan lại
2, Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hòan lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat.
 
[[Thể loại:Đầu tư]]
30.122

lần sửa đổi