Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Từ năm 203, theo đề nghị của Thứ sử Trương Tân và Sĩ Nhiếp, [[bộ Giao Chỉ]] được lập thành [[Giao Châu]], coi ngang hàng như các châu ở Trung Quốc.
 
Năm 264, nhà Đông Ngô chính thức cắt 3 quận [[Nam Hải quận|Nam Hải]], [[Uất Lâm]], [[Thương Ngô (địa danh cổ)|Thương Ngô]] phía bắc hợp thành [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]], Giao Châu gồngồm 4 quận còn lại phía nam là [[Hợp Phố quận|Hợp Phố]], [[Giao Chỉ]], [[Cửu Chân]] và [[Nhật Nam]].
 
Sau khi đánh chiếm lại được Giao Châu từ tay nhà Tấn (271), Đào Hoàng đã xin với Tôn Hạo đặt thêm 2 quận Vĩnh Bình và Tân Xương trên cơ sở tách khỏi quận Giao Chỉ và đặt thêm quận Cửu Đức tách khỏi quận Cửu Chân. Như vậy Giao Châu cuối thời Ngô sang Tấn gồm có 7 quận, thuộc lãnh thổ [[Việt Nam]] ngày nay gồm có 6 quận Giao Chỉ, Vĩnh Bình, Tân Xương, Cửu Chân, Cửu Đức và Nhật Nam. Còn quận [[Hợp Phố quận|Hợp Phố]] nay thuộc lãnh thổ [[Trung Quốc]].