Khác biệt giữa các bản “Khối lượng phân tử”

Trang mới: “Khối lượng phân tử tương đối hoặc trọng lượng phân tử là khối lượng của một phân tử. Nó được tính bằng tổng kh…”
(Trang mới: “Khối lượng phân tử tương đối hoặc trọng lượng phân tử là khối lượng của một phân tử. Nó được tính bằng tổng kh…”)
(Không có sự khác biệt)