Khác biệt giữa các bản “Khối lượng phân tử”

| CH<sub>4</sub> || || || {{Molecular mass|C|1|H|4}}
|}
Một thuật ngữ thích hợp hơn sẽ là "khối lượng phân tử tương đối". Tuy nhiên, tính từ 'tương đối' bị bỏ qua vì người ta thường cho rằng khối lượng nguyên tử và phân tử có liên quan đến khối lượng 12C. Giá trị khối lượng nguyên tử và phân tử tương đối là không thứ nguyên nhưng được đưa ra "đơn vị" Dalton (đơn vị khối lượng nguyên tử trước đây) để chỉ ra rằng số đó bằng khối lượng của một phân tử chia cho 1⁄12 khối lượng của một nguyên tử 12C. Khối lượng 1 mol chất được chỉ định là khối lượng mol. Theo định nghĩa, nó có đơn vị gram.
[[en:Molecular mass]]
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Khối lượng]]