Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương Trọng Hoa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Lương Hoàn Vương
| tên gốc = 涼桓王
| tước vị = chúa xứ [[Tiền Lương|Tây Bình]]
| thêm = china
| hình =