Khác biệt giữa các bản “Lê Thế Tông”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Giai đoạn từ năm [[1573]] đến năm [[1583]] do việc nội bộ chưa yên nên Nam triều chủ yếu lo việc phòng thủ quân Mạc, còn [[nhà Mạc]] thì liên tiếp mở các cuộc tấn công xuống phía nam nhưng đều không thu được kết quả. Trong lúc đó, trụ cột [[nhà Mạc]] là [[Mạc Kính Điển]] đã chết, [[Mạc Mậu Hợp]] bỏ bê chính sự, thế lực Bắc triều ngày càng suy yếu.{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|p=661-665}}
 
Năm [[1583]], [[Trịnh Tùng]] xem thế quân mình đã mạnh bèn kéo ra Sơn Nam, đánh các huyện Yên Mô,<ref group="Ghi chú">Tên huyện, nay thuộc tỉnh [[Ninh Bình]].</ref> Yên Khang gặt lúa rồi lại kéo về.{{sfn|Nhiều tác giả|1993|p=625}}{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|p=665}} Sang mùa xuân năm [[1584]], Trịnh Tùng kéo quân ra Trường Yên, rồi lại tiến quân đi tuần ở Thiên Quan. Vì [[Ngô Cảnh Hựu]] rút quân về trước, nên Trịnh Tùng liền đó rút quân quay về, dâng biểu xin giáng chức Cảnh Hựu xuống hai tư. Mùa xuân năm [[1585]], [[Trịnh Tùng]] chính mình đốc suất đại quân, kéo ra Thiên Quan, đánh phá các huyện Mỹ Lương, Thạch Thất và An Sơn, lược định mặt Tây đạo. Đóng quân ở Sài Sơn,<ref group="Ghi chú">Xã [[Thụy Khuê]], huyện [[An Sơn]], [[Sơn Tây]].</ref>, để tì tướng là quận Chiêu đóng đồn ở Hoàng Xá.<ref group="Ghi chú">Xã [[Hoàng Xá]], huyện [[An Sơn]], [[Sơn Tây]].</ref> Quân Mạc truy kích quận Chiêu bị chết trận, Tùng thấy không lợi rút quân về.
 
Mùa hạ năm [[1587]], Thái phó Vệ Dương hầu [[Trịnh Bách]] là bà con họ Trịnh, trước đó đã từng đồng mưu với [[Lê Cập Đệ]] hãm hại Trịnh Tùng nhưng được tha; đến đây lại nuôi kẻ đồng cốt làm thuật phép yêu quái và định táng mả cha vào nơi cấm địa, nên Tùng mới sai người thắt cổ giết chết Bách.{{sfn|Nhiều tác giả|1993|p=627}}{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|p=667}} Mùa đông năm đó, Trịnh Tùng lại xuất quân ra bắc, đánh phá các huyện Trường Yên, Thiên Quan, bèn tiến quân ra vùng tây nam, đến huyện Mỹ Lương. [[Nhà Mạc]] sai [[Mạc Ngọc Liễn]] dẫn quân từ huyện An Sơn; [[Nguyễn Quyện]] từ huyện Chương Đức vượt sông Do Lễ<ref group="Ghi chú">Xã [[Do Lễ]], huyện [[Chương Đức]].</ref> đến kháng cự. Trịnh Tùng biết được kế chặn đường lương của họ Mạc, bèn sai đại tướng [[Hoàng Đình Ái]] cấp tốc đang đêm tiến lén về để giữ Thanh Hoa, [[Hà Thọ Lộc]] và [[Ngô Cảnh Hựu]] ở lại canh giữ binh lương ở phía sau. Lại cử [[Nguyễn Hữu Liêu]] và [[Trịnh Đỗ]], từ đường phía tả, xuất quân đi cầm cự với [[Mạc Ngọc Liễn]] để phân tán thế lực của địch. Còn bản thân Trịnh Tùng đốc quân do đường bên phải kéo ra, tiến đánh Nguyễn Quyện. Quân Mạc bị thua trận, tổn hại rất nhiều. Hôm sau, quân Nam triều tấn công các huyện An Sơn, Thạch Thất; tuy nhiên khi đó đã là cuối năm nên [[Trịnh Tùng]] rút quân về.{{sfn|Nhiều tác giả|1993|p=628}}{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|p=668}}