Khác biệt giữa các bản “Gia Cát Lượng”

(Không thể dùng mấy nguồn yếu như báo mạng VN ở bài này đc, đề nghị̀ dùng nguồn sách hoặc chính sử)
 
Gia Cát Lượng chiếm được hai quận nhỏ liền thu quân, báo tin thắng trận, được Hậu chủ phục chức Thừa Tướng.
:Tiểu thuyết [[Tam Quốc Diễn Nghĩa]] hư cấu nên chuyện rằng [[Vương Lãng]] làm quân sư cho Tào Chân và Quách Hoài, đấu khẩu với Gia Cát Lượng trước trận, bị mắng đến uất quá từ trên ngựa ngã lăn xuống đất chết. Thực tế sử chỉ có ghi Vương Lãng từng gửi thư cho Gia Cát Lượng khuyên ông nên quy phục nhà Ngụy, Lượng không trả lời thư rằng ông quyết không theo Tào Ngụy.
 
=====Nhà Ngụy phản công=====