Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#[[Nguyễn Hòa Trung]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
#[[Nguyễn Tảo]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
#[[Ngô Diễn]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1550
#Ngô Dịch, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1556
#Ngô Sách Thí, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1559