Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#[[Ngô Dịch]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1556
#[[Ngô Sách Thí]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1559
#[[Ngô Sách Dụ]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1664
#Ngô Sách Tuân, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1676
#Ngô Sách Tố, [[Thám hoa]] năm 1721