Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Thạnh, Giá Rai”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Trước đây, xã Tân Thạnh thuộc địa bàn xã Tân Thành, tỉnh Minh Hải.
 
===Thời Pháp thuộc===
Ngày 29 tháng 12 năm 1978, theo Quyết định 326-CP<ref name=CP326>[http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-326-CP-phan-vach-dia-gioi-huyen-va-thi-xa-tinh-Minh-Hai/57937/noi-dung.aspx Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> của Hội đồng Chính phủ, xã [[Tân Thành (xã thuộc thành phố Cà Mau)|Tân Thành]] thuộc huyện [[Cà Mau (huyện)|Cà Mau]], tỉnh [[Minh Hải]].
 
Năm [[1896]], hai tổng Long Thủy và Quảng Long cùng thuộc hạt tham biện [[Bạc Liêu]] có các làng trực thuộc như sau: Tổng Quảng Long trong đó có làng Tân Thạnh.
Ngày 25 tháng 07 năm 1979, theo Quyết định '''275-CP'''<ref name=CP275>[http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-275-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-tinh-Minh-Hai/60605/noi-dung.aspx Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> của Hội đồng Chính phủ chia xã Tân Thành thành ba xã lấy tên là xã Tân Thành, xã [[Tân Định, Cà Mau|Tân Định]] và xã Tân Thạnh.
 
===Từ năm 1976 đến nay===
Ngày 30 tháng 8 năm 1983, theo Quyết định '''94-HĐBT'''<ref name="HĐBT94">[http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-94-HDBT-phan-vach-dia-gioi-thi-xa-Ca-Mau-huyen-Ca-Mau-Gia-Rai-Thoi-Binh-Cai-Nuoc-tinh-Minh-Hai/44754/noi-dung.aspx Quyết định 94-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành]</ref> của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Tân Thạnh của huyện Cà Mau vào huyện Giá Rai.
 
Ngày 29 tháng 12 năm 1978, theo Quyết định 326'''94-CPHĐBT'''<ref name=CP326HD94>[http://www.thuvienphapluat.vn/van-banarchive/BoQuyet-may-hanh-chinhdinh/Quyet-dinh-32694-CPHDBT-phan-vach-dia-gioi-thi-xa-Ca-Mau-huyen-vaCa-thiMau-xaGia-Rai-Thoi-Binh-Cai-Nuoc-tinh-Minh-Hai/57937/noi-dungvb44754t17.aspx Quyết định 32694-CPHĐBT năm 19791983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện thịMau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng ChínhBộ phủtrưởng ban hành]</ref> ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng ChínhBộ phủ,trưởng giải thể huyện [[Tân ThànhMau (huyện)|Cà thuộcMau]], thànhsáp phốnhập Mau)|Tân Thành]]Thạnh thuộccủa huyện [[Cà Mau (vào huyện)|Cà Mau]]Giá Rai, tỉnh [[Minh Hải]].
Ngày 11 tháng 5 năm 2015, huyện Giá Rai chuyển thành thị xã Giá Rai, xã Tân Thạnh thuộc thị xã Giá Rai.
 
Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2001]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số 98/2001/NĐ-CP, chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện [[Đông Hải, Bạc Liêu|Đông Hải]] và Giá Rai<ref name="nd982001">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-98-2001-ND-CP-chia-huyen-Gia-Rai-tinh-Bac-Lieu-thanh-hai-huyen-Dong-Hai-va-Gia-Rai-vb7393t11.aspx Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai], Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.</ref>. Theo đó, xã Tân Thạnh thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[11 tháng 5]] năm [[2015]], huyện[[Ủy Giában RaiThường chuyểnvụ Quốc hội]] ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai. Theo đó, xã Tân Thạnh thuộc thị xã Giá Rai.
 
==Chú thích==