Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nghiêm Tùng]] 1089 - Viên ngoại lang, thời Lý Nhân Tông.
* [[Nghiêm Cao]] 1112- Hàn Lâm viện học sĩ, thời Lý Thần Tông.
* [[Nghiêm Ngữ]] - Điện tiền Chỉ huy sứ, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* Nghiêm Yết 1139- Tổng binh thiêm sự, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* Nghiêm Xã 1164- Lan Thượng tướng quân, Hầu tước, thời Lý Cao Tông