Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nghiêm Cao]] 1112- Hàn Lâm viện học sĩ, thời Lý Thần Tông.
* [[Nghiêm Ngữ]] - Điện tiền Chỉ huy sứ, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* [[Nghiêm Yết]] 1139- Tổng binh thiêm sự, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* Nghiêm Xã 1164- Lan Thượng tướng quân, Hầu tước, thời Lý Cao Tông
* Nghiêm Tĩnh 1189- Đại tư mã kiêm Thị trung, Tước Quận công, đời Lý Cao Tông.