Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nghiêm Ngữ]] - Điện tiền Chỉ huy sứ, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* [[Nghiêm Yết]] 1139- Tổng binh thiêm sự, Hầu tước, thời Lý Anh Tông.
* [[Nghiêm Xã]] 1164- Lan Thượng tướng quân, Hầu tước, thời Lý Cao Tông
* Nghiêm Tĩnh 1189- Đại tư mã kiêm Thị trung, Tước Quận công, đời Lý Cao Tông.
* Nghiêm Kế<sup>[2][3]</sup> 1214- Đặc tiến phụ Quốc, Bắc vệ Đại tướng quân, Thái bảo dũng Quận công, đời Trần Thái Tông.