Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nghiêm Xã]] 1164- Lan Thượng tướng quân, Hầu tước, thời Lý Cao Tông
* [[Nghiêm Tĩnh]] 1189- Đại tư mã kiêm Thị trung, Tước Quận công, đời Lý Cao Tông.
* [[Nghiêm Kế]]<sup>[2][3]</sup> 1214- Đặc tiến phụ Quốc, Bắc vệ Đại tướng quân, Thái bảo dũng Quận công, đời Trần Thái Tông.
* Nghiêm Luận - Thượng tướng quân, Hầu tước, đời Trần Thái Tông.
* [[Nghiêm Phụ]]<ref name="tiensinghiemphu">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/nghiem-phu Tiến sĩ Nghiêm Phụ]</ref> [[1450]]-[[1514]]- Đệ tam Giáp đồng Tiến sĩ, Gia hạnh đại phu, thời [[Lê Thánh Tông]].