Tuyenduong97

Tham gia ngày 10 tháng 10 năm 2017
tạm thời không online trong 1 thời gian dài....
(come back)
(tạm thời không online trong 1 thời gian dài....)
{{bận}}
<span style="position:absolute;top:150px;left:-180px;z-index:-1">[[Tập_tin:Animation10.gif|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Animation10.gif|110x110px]]</span><small></small>
{| style="border: 1px solid #ddcef2; padding: 0em; margin: auto;" span class="plainlinks"