Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Vui lòng đừng sửa các nhân vật không đủ nổi bật như thế. Đã lùi lại sửa đổi của Nguyễn An Khang (thảo luận)
| Trấn thủ châu Lạng Giang vào tháng 8 năm Nhâm Ngọ (Thiệu Bảo thứ 4, 1282) đã có công cấp báo tình hình quân Nguyên về triều
|-
| [[Lương Nguyên Bưu]]
| Thế kỷ XIV
| Hành khiển tri Đại tông thời [[Trần Thuận Tông]]