Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đang sửa đổi”

không có tóm lược sửa đổi
(https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:In_use&oldid=874958898)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| Chủ đề = [[Wikipedia:Chủ đề|Trang chủ đề]]
| Bản mẫu = [[Wikipedia:Bản mẫu thông báo|Trang bản mẫu]]
| Thành_viênThành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|Trang thành viên]]
| Thảo luận Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|Trang thảo luận thành viên]]
| Wikipedia = [[Wikipedia:Không gian dự án|Trang dự án]]