Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
Đặc biệt nếu r = 0 thì a = bq, khi đó '''a chia hết cho b'''.
sao ma vai lon the kieu j day
 
==Tính chất==
Người dùng vô danh