Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
Hoan bèn dẫn quân tiến về Lạc Dương. Hiếu Vũ Đế cho gọi Hạ Bạt Thắng, khi ấy là Đô đốc quân sự các châu giữa lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hoài, và Vũ Văn Thái đến cứu viện. Quân cứu viện chưa tới, Hiếu Vũ đế theo lời Vương Tư Chánh bỏ Lạc Dương chạy đến [[Trường An]] nương nhờ Vũ Văn Thái. Hoan bèn chiếm lấy Lạc Dương cùng các châu quận vùng Sơn Đông, Hoài Bắc, rồi sai người đánh Hạ Bạt Thắng ở Kinh Châu. Hạ Bạt Thắng bại trận, theo hàng nước Lương. Tất cả lãnh thổ từ Đồng Quan trở về phía Đông và từ sông Hoài trở lên phía Bắc đều thuộc quyền Cao Hoan.
 
Cao Hoan nhiều lần gửi thư xin đón Hiếu Vũ đế về Lạc Dương, đều bị cự tuyệt, bèn lập Nguyên Thiện Kiến lên ngôi, tức [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế|Hiếu Tĩnh đế]] và dời đô về Nghiệp Thành, kiến lập triều đình, sử gọi là [[Đông Ngụy]]. Tháng 12 cùng năm,Vũnăm, Vũ Văn Thái giết Hiếu Vũ đế,lậpđế, lập Nguyên Bảo Cự lên ngôi, tức [[Tây Ngụy Văn Đế|Văn Đế]], định đô ở Trường An, sử gọi là [[Tây Ngụy]]. Từ đó, cục diện đối đầu [[Đông Ngụy]] và [[Tây Ngụy]] đã hình thành.
 
== Xung đột Đông-Tây Ngụy ==
 
Mùa xuân năm Thiên Bình thứ 4 (537), sau vài năm chuẩn bị chu đáo, Cao Hoan mở chiến dịch tấn công Tây Ngụy, chia làm 3 cánh do ĐậuCao TháiHoan, CaoĐậu Ngang,Thái và Cao HoanNgang chỉ huy. Ý định của Hoan là muốn giữ chân Vũ Văn Thái để Đậu Thái đi vòng đánh sâu vào nội địa Tây Ngụy. Nắm được ý định này, Vũ Văn Thái cố ý làm ra vẻ yếu nhược, làm cho Đậu Thái khinh địch, sau đó bất kỳ xuất ý, tập trung lực lượng, dùng quân tinh nhuệ bất ngờ [[Trận Tiểu Quan|tấn công Đậu Thái tại Tiểu Quan]], đại thắng. Đậu Thái tự vẫn, Cao Hoan và Cao Ngang đành rút lui.
 
Tháng 12, nhân lúc Vũ Văn Thái đánh chiếm Hằng Nông, Cao Hoan thống lĩnh 20 vạn binh mã tiếp tục đánh Tây Ngụy, từ Hồ Khẩu, ghé Bồ Tân vượt Hoàng Hà, qua Lạc Thủy, tiến đóng mé tây Hứa Nguyên, nhằm thẳng vào Trường An. Vũ Văn Thái tự soái gần vạn <ref>Chu thư - Văn đế hạ: ''khi ấy quân sĩ không đầy vạn người''</ref> người từ Hằng Nông lui về bờ nam [[Vị Thủy]], chỉ mang theo 3 ngày lương thảo, đưa khinh kỵ vượt sông, bày trận phục kích tại Sa Uyển. Chủ quan khinh địch, quân Đông Ngụy tiến vào trận địa phục kích, [[Trận Sa Uyển|bị quân Tây Ngụy đánh đại bại]], bị giết hơn 6000 người <ref>Bắc sử - Chu bản kỷ thượng 6: ''chém hơn 6000 thủ cấp''</ref>, bắt 7 vạn người <ref>Bắc sử - Chu bản kỷ thượng 9: ''trước sau bắt 7 vạn binh sĩ''</ref>, thu được 18 vạn cỗ giáp <ref>Bắc sử - Tề bản kỷ thượng 6: ''quân đại loạn, bỏ lại 18 vạn cỗ giáp''</ref>. Cao Hoan cưỡi lạc đà chạy suốt đêm trốn thoát đến bờ tây Hoàng Hà.
Người dùng vô danh