Khác biệt giữa các bản “Tàn tích siêu tân tinh G1.9+0.3”