Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Tiếng việt
|fam4=[[Nhóm ngôn ngữ Anglo-Frisia|Anglo-Frisia]]
|fam5=[[Nhóm ngôn ngữ gốc Anh|Gốc Anh]]
|ancestor=[[Tiếng Anh cổ]]việt
|ancestor2=[[Tiếng Anh trung đại]]
|ancestor3=[[Tiếng Anh cận đại]]
Người dùng vô danh