Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
 
Vào tháng 5 năm 1958, sau cuộc khủng hoảng ở [[Algérie]], [[Charles de Gaulle]] lên nắm quyền, người đã tổ chức cải cách hiến pháp của vị trí thủ tướng, theo đó một nền cộng hòa tổng thống được thành lập. Vào tháng 10 năm 1958, một hiến pháp mới đã được thông qua bởi cuộc trưng cầu dân ý và vào tháng 11, chủ tịch hạ viện Koti đã ký nó. Điều này đã kết thúc lịch sử của đệ tứ cộng hòa và bắt đầu [[Đệ ngũ cộng hòa Pháp|đệ ngũ cộng hòa]]; Vào tháng 12 cùng năm, De Gaulle đã được bầu làm [[tổng thống]].
 
== Thủ tướng ==
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2"
|+Thủ tướng trong thời kỳ Đệ Tứ Cộng hòa Pháp
! Thủ tướng !! Bắt đầu nhiệm kỳ !! Đảng phái
|-
|[[Paul Ramadier]]|| 22 tháng 1 năm 1947 ||{{lang|fr|[[Bộ phận người lao động quốc tế|SFIO]]}}
|-
|[[Robert Schuman]]|| 24 tháng 10 năm 1947 ||{{lang|fr|[[Phong trào Cộng hòa phổ biến|MRP]]}}
|-
|[[Andre Marie]]|| 26 tháng 4 năm 1948 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Robert Schuman]]|| 5 tháng 9 năm 1948 ||{{lang|fr|[[Phong trào Cộng hòa phổ biến|MRP]]}}
|-
|[[Henri Queuille]]|| 11 tháng 9 năm 1948 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Georges Bidault]]|| 28 tháng 11 năm 1949 ||{{lang|fr|[[Phong trào Cộng hòa phổ biến|MRP]]}}
|-
|[[Henri Queuille]]|| 2 tháng 4 năm 1950 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Rene Pleven]]|| 12 tháng 4 năm 1950 ||{{lang|fr|[[Liên minh dân chủ và xã hội kháng chiến|UDSR]]}}
|-
|[[Henri Queuille]]|| 10 tháng 3 năm 1951 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Rene Pleven]]|| 11 tháng 8 năm 1951 ||{{lang|fr|[[Liên minh dân chủ và xã hội kháng chiến|UDSR]]}}
|-
|[[Edgar Faure]]|| 20 tháng 1 năm 1952 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Antoine Pinay]]|| 8 tháng 3 năm 1952 ||{{lang|fr|[[Trung tâm quốc gia độc lập và nông dân|CNIP]]}}
|-
|[[Rene Mayer]]|| 8 tháng 1 năm 1953 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Joseph Laniel]]|| 27 tháng 6 năm 1953 ||{{lang|fr|[[Trung tâm quốc gia độc lập và nông dân|CNIP]]}}
|-
|[[Pierre Mendes France]]|| 18 tháng 6 năm 1954 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Edgar Faure]]|| 23 tháng 2 năm 1955 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Guy Mollet]]|| 31 tháng 1 năm 1956 ||{{lang|fr|[[Bộ phận người lao động quốc tế|SFIO]]}}
|-
|[[Maurice Bourgès-Maunoury]]|| 12 tháng 6 năm 1957 ||[[Đảng cấp tiến (Pháp)|Đảng cấp tiến]]
|-
|[[Felix Gaillard]]|| 6 tháng 10 năm 1957 ||[[Radical Party (France)|Radical]]
|-
|[[Pierre Pflimlin]]|| 13 tháng 5 năm 1958 ||{{lang|fr|[[Phong trào Cộng hòa phổ biến|MRP]]}}
|-
|[[Charles de Gaulle]]|| 1 tháng 6 năm 1958 ||[[Liên minh vì Cộng hòa mới|UNR]]
|}
 
== Kết thúc ==