Khác biệt giữa các bản “Phương sai”

không có tóm lược sửa đổi
 
:<math>\operatorname{var}(X)= \operatorname{E}(X^2 - 2\,X\,\operatorname{E}(X) + (\operatorname{E}(X))^2)
= \operatorname{E}(X^2) - 2(\operatorname{E}(X))^2 + (\operatorname{E^2}(X))^2 = \operatorname{E}(X^2) - (\operatorname{E^2}(X))^2.</math>
* <math>\operatorname{var}(aX+bY) =a^2 \operatorname{var}(X) + b^2 \operatorname{var}(Y) + 2ab\, \operatorname{cov}(X, Y).</math>
 
Người dùng vô danh