Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|-
|2019
{{flagicon|Vietnam}} [[Thành phố Hồ Chí Minh]] & [[Hà Nội]]<br/>{{flagicon|Taiwan}} [[Đài Bắc]]
|{{flagicon|VIE}}
{{flagicon|TWN}}
|
|