Khác biệt giữa các bản “Đồng luân”

không có tóm lược sửa đổi
<math> </math>
: Trong không gian định chuẩn hai đường <math>\alpha, \beta </math> cùng điểm đầu và cùng điểm cuối là đồng luân. Thông qua đồng luân <math>(1-t)\alpha+t\beta </math>.
<!-- [[Tập tin:Path Homotopy Animation - YouTube.webm|nhỏ|giữa|Video 1: Quá trình biến đổi đồng luân đường.]] [[Tập tin:Homotopy Animation.webm|nhỏ|giữa|Video 2: Quá trình biến đổi đồng luân đường.]]
[[Tập tin:Null-homotopicHomotopy PathsAnimation.webm|nhỏ|giữa|Video 52: Quá trình biến đổi đồng luân nhưng không đồng luân đường.]] -->
<!-- [[Tập tin:Homotopic,Null-homotopic but not path homotopicPaths.webm|nhỏ|Video 65: Quá trình biến đổi đồng luân nhưng không đồng luân đường.]]
[[Tập tin:Homotopic, but not path homotopic.webm|nhỏ|Video 6: Quá trình biến đổi đồng luân nhưng không đồng luân đường.]] -->
 
=== Mệnh đề ===
* 1.# Quan hệ đồng luân trên các tập của tất cả các đường từ <math>a</math> sang <math> b</math> là mối quan hệ tương đương.<ref name = "hqvu"/>
*# 2. Nếu không gian <math>X </math> có sự biến dạng co rút lại thành không gian con <math>A </math> thì <math> X</math> là đồng luân với <math> A</math>.<ref name = "hqvu"/>
*# 3. Nếu <math> \alpha</math> ~ <math>\alpha_1 </math> và <math> \beta</math> ~<math>\beta_1 </math> thì <math> \alpha \cdot \beta</math> ~ <math>\alpha_1 \cdot \beta_1 </math>. Thì chúng ta có thể định nghĩa <math>[a]\cdot [b]=[\alpha\cdot \beta] </math>.<ref name = "hqvu"/>
*# 4. Nếu <math>\alpha </math> là đường từ <math>a </math> sang <math> b</math> thì <math>\alpha \cdot \alpha^{-1} </math> là đồng luân chứa vòng tại <math>a </math>.<ref name = "hqvu"/>
*# 5. Đặt <math> \gamma</math> là đường từ <math> x_0</math> sang <math>y_0, \pi_1(X,y_0) </math> là nhóm cơ bản của <math>X</math> tại <math>x_0</math> thì ánh xạ:
:<math> \gamma^*: \pi_1(X,x_0) \rarr \pi_1(X,y_0)</math>
:::::<math> [f]\mapsto [\gamma^{-1}\cdot f \cdot \gamma][</math>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
: 2. [http://www.youtube.com/ Youtube]
{{sơ thảo toán học}}
{{Tô pô}}
 
[[Thể loại:Toán học tô pô]]
[[Thể loại:Lý thuyết đồng luân]]