Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|image_size = 270px
|caption = Tokyo Tower nhìn từ dưới phố vào buổi tối tháng 2 năm 2014
{{Infobox mapframe|tyep=shape|zoom=16|frame-width=270}}
|latd = 35| latm = 39| lats = 31| latNS = N
|longd = 139| longm = 44| longs = 44| longEW = E