Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

==Tiêu chuẩn==
Những tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên theo quy định tại Điều 75 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014:
#"[[công dân Việt Nam]] trung thành với Tổ quốc và [[Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]], có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế [[xã hội chủ nghĩa]]."
#"Có trình độ cử nhân luật trở lên."
#"Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát."
#"Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này."Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014
#"Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao."
 
==Ngạch kiểm sát viên==