Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Siêu”

 
Ngày 15 tháng 7 năm Đinh Mão, [[Đinh Bộ Lĩnh]] thống lĩnh toàn quân, cử [[Nguyễn Bặc]] làm Đại tướng tiên phong dẫn theo 10.000 quân, [[Lê Hoàn]] làm tiếp ứng lĩnh 8.000 quân, Vương trực tiếp lĩnh 7.000 quân, truyền lệnh khi thấy lửa cháy và tiếng pháo nổ thì đồng loạt tiến đánh. Trước sức mạnh của quân [[Hoa Lư]], Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa cùng sứ tướng vượt sông Hồng tìm viện binh của các sứ tướng [[Lã Đường]] và [[Lý Khuê]]. Gần tới bờ bắc, gặp gió lớn, thuyền bị đắm. [[Đinh Tiên Hoàng|Đinh Bộ Lĩnh]] biết tin, bèn sai Nguyễn Đoàn cùng 10 võ sĩ lẻn vào nửa đêm phóng lửa đốt doanh trại, quân Hoa Lư nghe pháo lệnh đồng loạt đánh. Quân Nguyễn Siêu tan. Nguyễn Siêu bỏ chạy và tử trận<ref>Nguyễn Danh Phiệt, sách đã dẫn, tr 196</ref>. Theo thần phả thì trận đánh quyết định diễn ra vào ngày 15 tháng 7 năm đó<ref>Viện Khoa học xã hội Việt Nam, sách đã dẫn, tr 729, 733 (Thần phả Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc; Thần phả Nguyễn Siêu)</ref> (tức [[23 tháng 8]] năm [[967]]).
 
Con trai Nguyễn Siêu là Nguyễn Triệu từ căn cứ Tiên Du của Nguyễn Thủ Tiệp cùng các tùy tướng đem xác ông về chôn tại bãi Phù Sa thuộc quê vợ của ông.
 
==Căn cứ Tây Phù Liệt==