Khác biệt giữa các bản “Nhà Hạ”

Thời con của Trữ là [[Hạ Hòe|Hòe]] tại vị, hai tộc Đông Di và Hoa Hạ bắt đầu cùng tồn tại hòa bình. Trong đó chín bộ lạc cư trú tại lưu vực Hoài Hà-Tứ Thủy là Quyến Di, Vu Di, Phương Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Huyền Di, Phong Di, Dương Di (tức [[Cửu Di]]) thông thường hướng Hạ hậu nạp cống chúc hạ. Sau khi Hòe mất, con là [[Hạ Mang|Mang]] kế vị, con của Mang là [[Hạ Tiết|Tiết]] kế vị sau khi Mang mất, trong thời gian này hai tộc Đông Di và Hoa Hạ dần đồng hóa. Trong thời gian Tiết tại vị, Đông Di tộc về cơ bản đã đồng hóa, do vậy ông bắt đầu phát triển về phía tây. Đồng thời, ông bắt đầu phong đất phong hiệu cho các phương quốc bộ lạc thuận theo Hạ thất, việc này bắt đầu [[chư hầu|chư hầu chế]] kéo dài trong nhiều thế kỷ sau. Sau khi Tiết mất, con là [[Bất Giáng]]{{NoteTag|1={{Tiêu âm|繁=不降|简=不降|拼音=Bújiàng|注音=ㄅㄨˊ ㄐㄧㄤˋ}}.}} kế vị, từng nhiều lần suất binh chinh thảo Cửu Uyển ở phía tây.{{NoteTag|1=“不降即位……六年,伐九苑。”{{RefTag|1=《太平御览》引自《竹书纪年》。}}}}
 
=== Thương Thang diệt Kiệt, nhà Thương thay nhà Hạ ===
[[Tập tin:Xiajie.png|thumb|<center>Tranh mô tả [[Hạ Kiệt|Kiệt]] cầm [[kích (vũ khí)|kích]], ngồi lên hai nữ bộc.<br />(vẽ vào thời Hán, Vũ lương từ, Gia Tường, Sơn Đông)</center>]]