Khác biệt giữa các bản “Vương Tư Chính”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Vương Tư Chánh (chữ Hán: 王思政), tự Tư Chánh, không rõ năm sinh năm mất, người huyện Kì, Thái Nguyên Nay là thôn Cổ Huyện, huy…”)
 
'''Vương Tư Chánh''' (chữ Hán: 王思政), tự Tư Chánh, không rõ năm sinh năm mất, người huyện Kì, Thái Nguyên <ref>Nay là thôn Cổ Huyện, huyện [[Kỳ (huyện)|]], [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]]</ref>, tướng lĩnh nhà [[Bắc Ngụy]], [[Tây Ngụy]].
 
==Thời loạn nổi danh, khuyên chủ về tây==
Tương truyền ông là hậu duệ của tư đồ [[Vương Doãn]] cuối đời [[nhà Hán]], từ sau khi Thái úy [[Vương Lăng]] [[nhà Tào Ngụy]] bị tru diệt thì cả họ không được làm quan nữa. Cha là Hữu, làm Châu chủ bộ. Tư Chánh có dung mạo khôi vĩ, lại giỏi trù hoạch kế sách, ban đầu làm Giải hạt Viên ngoại tán kỵ thị lang.
 
Năm Chánh Quang thứ 6 (525), Bắc Hải vương Nguyên Hạo thảo phạt bọn [[Vạn Sĩ Sửu Nô]], [[Túc Cần Minh Đạt]] đang nhiễu loạn Quan Hữu, biết đến tiếng tăm của Tư Chánh, tâu xin cho ông đi theo, được tham gia vào bộ chỉ huy của Hạo, cùng bàn bạc chiến lược.
 
Trấn đông tướng quân, Bình Dương vương [[Nguyên Tu]] biết tài Tư Chánh, sau khi Nguyên Hạo trở về, lập tức mời ông đến phủ làm khách, đãi ngộ rất hậu. Năm Thái Xương đầu tiên (532), [[Cao Hoan]] ủng lập Nguyên Tu làm vua, tức là [[Bắc Ngụy Hiếu Vũ đế]], Hiếu Vũ đế xét Tư Chánh có công định sách lược, phong Kì huyện hầu, làm Vũ vệ tướng quân. Không lâu sau, quan hệ giữgiữa đế và Cao Hoan đổ vỡ, đế cho rằng ông có thể đảm nhiệm việc lớn, bái làm Sứ trì tiết, Trung quân đại tướng quân, Đại đô đốc, Tổng túc vệ binh.
 
Tư Chánh bèn nói với đế rằng: “Lòng“''Lòng dạ của Cao Hoan, người ngoài đều biết, mà nay Lạc Dương là đất 4 mặt thụ địch, không phải nơi anh hùng dụng võ; Quan Trung có Hào, Hàm hiểm yếu, lại có bĩnhbinh mã tinh cường; [[Vũ Văn Thái]] mới tập hợp lực lượng, muốn lập công tích, nếu nghe xa giá của nhà vua muốn đến [[Quan Trung]], ắt sẽ chạy vội ra nghênh đón. Mượn tài lực của trời, mà làm nên nghiệp lớn, 2 năm sau sẽ giành lại kinh thành, sao lại không được!?''” Hiếu Vũ đế rất tán đồng. Không lâu sau, Cao Hoan đến bờ bắc [[Hoàng Hà]], đế cùng ông chạy về phía tây vào Quan Trung, nương nhờ Vũ Văn Thái. Được tiến tước Thái Nguyên quận công, bái Quang lộc khanh, Tịnh Châu thứ sử, gia Tán kị thường thị, đại đô đốc.
 
==Đánh bạc tỏ lòng, suýt chết Hà Kiều==