Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==Truyền thông trên Internet==
{{chính|Kiểm duyệt Internet ở Việt Nam}}
 
Do Việt Nam là một chế độ đơn đảng, các thông tin đăng trên truyền thông chính thức đều được kiểm duyệt chặt chẽ. Báo chí và truyền hình chủ yếu đóng vai trò công cụ tuyên truyền và định hướng dư luận.